ระบบสารสนเทศเพื่อส่งต่อผู้ป่วย สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กทม. (EHHC)

Published on
Tags

ภาพรวม

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นระบบในการส่งต่อผู้ป่วยในเขตพื้นที่กทม. ทางสปสช. จึงได้จัดทำโปรแกรมสารสนเทศตัวนี้ขึ้นและใช้ภายในหน่วยบริการต่างๆ

คลังภาพ

https://bkkehhc.nhso.go.th