ระบบสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชนและครอบครัว (HSHV)

Published on
Tags

ภาพรวม

ระบบสำรวจสภาวะสุขภาพชุมชนและครอบครัวเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านและสุขภาพประชากรแต่ละคนในชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

คลังภาพ

https://bkkhealthsurvey.nhso.go.th