โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (QOL)

Published on
Tags

ภาพรวม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการนำข้อมูลที่เป็น Open Data มาบูรณาการให้อยู่ในรูปของ Visualization โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไทยให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านสุขภาพ โภชนาการ และสังคม

Frameworks & Libraries

โปรเจ็คนี้จะใช้เทคโนโลยีเหมือนกันกับระบบคลังข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ทำให้เราสามารถ deploy งานได้อย่างรวดเร็ว และในสวนของการแสดงผลกราฟจะเปลี่ยนจากที่ต้องทำเองไปใช้ Tableau ซึ่งเป็น BI Tool ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

คลังภาพ

ทีมพัฒนาภายใต้บริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

  • เอฟ (Developer)
  • นิค (Developer)
  • บอย (Data Analyst)
  • เกตุ (Tester)

https://thainhf-qol.opensource-technology.com