ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

Published on
Tags

ภาพรวม

ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล เป็นระบบที่อยู่ในความดูแลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยระบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัดของโรงพยาบาลสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัด (benchmarking) ในการยกระดับผลลัพธ์ขององค์กร พัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบสำหรับสถานพยาบาลในประเทศไทยที่จะเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และพัฒนากลไกเครื่องมือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

คลังภาพ

ทีมพัฒนาภายใต้บริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

  • เอฟ (Developer)
  • นิค (Developer)
  • บอย (Data Analyst)
  • เกตุ (Tester)

https://thip.ha.or.th